گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - اقتصاد
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : نگار نام خانوادگی : بهادر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : nbahador@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :