دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : میترا نام خانوادگی : عطاآبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شيمي و آلودگي خاک و آب
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی و آلودگی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : Investigation of Chromate Absorption on Surface Modified Zeolite with Iron Nanoparticles and Bacterial Biofilm
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی و حاصلخیزی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : Biominitoring of Some heavy metal Contamination in The Vicinity of Industrial Zone, Isfahan, Iran
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :