گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : حمیده نام خانوادگی : دهقانی سامانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : dehghani.h@khuisf.ac.ir
ایمیل : 4623149811
زمینه تحقیقاتی : مديريت مالي دولتي