گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- روابط بین الملل

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : صباغ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Sabaghela@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران واحد مرکز سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : عمده چالشهاي پيش روي دموكراسي جهان وطني
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان (واحد خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :