گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : سمانه نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ssalehi208@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :