گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : lemisha.110.taha@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : رفتار سازماني - مديريت زنجيره تامين مديريت صنعتي - گرايش توليد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد شیراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات فارس سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تبیین تاثیر فشار روانی محیط کار و رضایت شغلی بر اثربخشی سازمانی