گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - الهیات و معارف-فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : احمدرضا نام خانوادگی : رفیعی فروشانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :