ارسلان محقق
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : ارسلان نام خانوادگی : محقق
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : arsalanmohaghegh@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آموزشي