گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باغباني

بيوگرافي

نام : نعمت اله نام خانوادگی : اعتمادی شلمزاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :