الهام پونده نژادان
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : پونده نژادان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : elham_pondehnezhadan@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تنوع پرندگان و ميزان دانش و آگاهي مردم از پرندگان