گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : زمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zamanimehdi72@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :