عبدالرضا خواجویی نژاد
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : خواجویی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : A_KHAJOIE_N@YAHOO.COM
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغذيه دام