مهندس سارا ذاکری زاده
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : - معماري

بيوگرافي

نام : سارا نام خانوادگی : ذاکری زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :