مهندس سارا ذاکری زاده
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري

بيوگرافي

نام : سارا نام خانوادگی : ذاکری زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :