فایزه جوکار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - ریاضی کاربردی

بيوگرافي

نام : فایزه نام خانوادگی : جوکار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : faezehjokar@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :