گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : محمدحسین نام خانوادگی : یارمحمدیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : mhyarm@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :