گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اقتصاد

بيوگرافي

نام : فوژان نام خانوادگی : تدین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : f.tadayon@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :