گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : قراخانی بنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a.gharakhani@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان شهید محمد منتظری بن سال اخذ مدرک : 71
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد سال اخذ مدرک : 75
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و تکنولوژی بذر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد شهرکرد سال اخذ مدرک : 94
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد سال اخذ مدرک : 75
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و تکنولوژی بذر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد شهرکرد سال اخذ مدرک : 94
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :