مهندس الهام تقی زاده
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : تقی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :