گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فقه وحقوق جزا

بيوگرافي

نام : سید محمد نام خانوادگی : صوف باف
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sms.soofbaf110@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :