گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - خاكشناسي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : رضائی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : a.rezainejad@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی- خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی- علوم خاک،گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثر نوع مواد مادری و جهت و موقعیت شیب بر تکامل خاک و ژئوشیمی برخی از عناصر سنگین در بخشی از زاگرس مرکزی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : خاکشناسی -پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : -
عنوان پایان نامه : بررسی نوع کانیهای رسی و منشا آنها و میکرومورفولوژی خاکهای سه منطقه خشک و نیمه خشک و نیمه مرطوب