مهندس فائزه محقق
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی - برنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : فائزه نام خانوادگی : محقق
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : F.Mohaghegh100@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :