گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدمهدی نام خانوادگی : زعفرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مهندسي سازه و زلزله، کنترل لرزه اي سازه هاي هوشمند، ديناميک غيرخطي سازه ها، طراحي بر اساس عملکرد لرزه اي سازه ها، اندرکنش خاک و سازه- آناليز ماتريسي سازه ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امیرکبیر تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :