گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کشاورزی

بيوگرافي

نام : كاميار نام خانوادگی : شادان مهر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kshadanmehr@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :