دکتر حسین پورمقدس
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : پورمقدس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :