گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق عمومی

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : صالحی راد
تاریخ تولد : 1345/11/03
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehrdad.salehirad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : انرژي ، ايران و مناطق ، قدرتهاي جهاني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : اقتصاد اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان آیت ا... مدنی سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مطالعات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبائی (ره) سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : نقش و انگیزه قدرتها در تعیین مسیر خطوط لوله انرژی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روبط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم وتحقیقات اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :