گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم رياضي

بيوگرافي

نام : محمدتقي نام خانوادگی : خادمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :