گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حشره شناسی کشاورزی

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : صفرپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : elham_safarpoor@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : زاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :