دکتر سیده پوراندخت سعادتی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - معماري
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سیده پوراندخت نام خانوادگی : سعادتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :