حسن بهرامی لمجیری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : بهرامی لمجیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hbahrami2020@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :