گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

بيوگرافي

نام : احترام نام خانوادگی : کاظمی نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : e.kazemi94@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :