محمد جعفرزاده
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : جعفرزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mj13700101@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : رفتار سازماني و منابع انساني