مجيد میرحسینی خرزوقی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : مجيد نام خانوادگی : میرحسینی خرزوقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :