زهره نوروزی قهدریجانی
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : زهره نام خانوادگی : نوروزی قهدریجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ziba.norouzi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آلودگي محيط زيست