گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي كاربردي

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : z.mohamadi6087@yhaoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تحقيق در عمليات