گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :