گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : خسروی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :