دکتر  رضا بی ریا
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : بی ریا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : r.biria@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :