گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : محمدتقی نام خانوادگی : تارایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mtara100@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مالياتي بخش عمومي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تحلیلی بر اثارعوامل نهادی برمالیاتهای استانها