علیرضا پورباقری
گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : پورباقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : pourbagheri_ali@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :