گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : پویان نام خانوادگی : شاهرخ شهرکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : pouyan.shahrokh@ut.ac.ir
ایمیل : p.shahrokh@khuist.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : امتزاج سازماني و تاثير در حوزه منابع انساني با رويكرد آسيب شناسي رفتار سازماني