گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-سازه

بيوگرافي

نام : امیرعلی نام خانوادگی : صبوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amirali.saboori33@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :