گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : هوشنگ نام خانوادگی : یاورپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : yavarpour@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان:مطالعه موردی بانک ملی ایران