فریبا استوار زیجردی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : استوار زیجردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : faribaostovar12345@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :