صفر زارعی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

بيوگرافي

نام : صفر نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : safarzarei@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : قلب و عروق