گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی-طراحی شهری

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : سجادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : masoud_sadjadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی کاربری زمین شهری با استفاده از سلول های خودکار