گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : ابزری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :