طاهره حصیب حسین آبادی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : طاهره نام خانوادگی : حصیب حسین آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hasibtahere@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :