گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : مهتاب نام خانوادگی : پیرایش شیرازی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahtab.pirayesh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اماکن ورزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان-خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مکان یابی و نیازسنجی جاده های سلامت(تندرستی) استان کرمان