مهندس فریبا وحیدزادگان
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : وحیدزادگان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :